• çiki çiki baba, şiki şiki baba, ciki ciki baba, siki siki baba

    çiki çiki baba, şiki şiki baba, ciki ciki baba, siki siki baba

Leave a reply